S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

 


» Bezpečný nákup
Bezpečné nakupovanie na internete

Bezpečné nakupovanie na internete

1) Identifikujte internetového obchodníka. Každý seriózny internetový obchodník si je vedomý, že nakupovanie na internete je v prvom rade o dôvere zákazníka, a preto sa snaží poskytnúť o sebe maximum informácií. Overte čo najviac z nich, skontrolujte ich vo Obchodnom alebo Živnostenskom registri, zavolajte na zákaznícky servis – požiadajte o odpovede, ktoré Vás zaujímajú a skontrolujte, či sú v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu.
Ak internetový obchodník neplní zákonom definované podmienky, najmä ak nemá okrem e-mailovej adresy uvedený žiadny iný kontakt (telefónnu linku a konkrétnu geografickú adresu), alebo ak máte akékoľvek pochybnosti, neriskujte a nenakupujte!

Podľa § 4 ods. 1 zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“) je internetový obchodník povinný poskytnúť potenciálnym zákazníkom minimálne tieto údaje, ktoré musia byť ľahko a trvale prístupné:

- názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb (právnická osoba), resp. meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska poskytovateľa služieb (fyzická osoba)
- daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom DPH
- adresu elektronickej pošty a telefónne číslo
- označenie registra, ktorý ho zapísal a číslo zápisu
- názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha

Okrem toho je podľa § 10 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji (ďalej len „zákon o zásielkovom predaji“), internetový obchodník povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi okrem vyššie uvedených údajov oznámiť:

- trvalý pobyt a živnostenské oprávnenie (fyzická osoba), resp. obchodné meno a sídlo (právnická osoba)
- opis tovaru alebo služby
- cenu tovaru alebo poskytnutej služby
- dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
- platobné podmienky
- poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
- cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou
- lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou, vrátane ceny
- minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane

Väčšina serióznych internetových obchodov pridáva k týmto údajom aj svoje IČO, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku obchodu, prevádzkové hodiny a číslo bankového účtu.

2) Dôkladne si prečítajte všetky informácie o predávanom výrobku – na rozdiel od kamenného obchodu si nemôžete na tovar siahnuť a odskúšať ho, získajte preto o ňom čo najviac informácií.
Najmä pri obchodoch so sídlom mimo územia SR si overte všetky dôležité údaje (ako napr. elektrický príkon, technické normy pri TV prijímačoch a ostatnej elektronike, údaje o použitých materiáloch na textilných výrobkoch a obuvi a pod.) a uistite sa, či bude výrobok v našich podmienkach plne funkčný, prípadne či bude pripojiteľný do zostavy spolu s ďalšími výrobkami zakúpenými u nás.

3) Vopred si overte ponúkané možnosti dopravy tovaru, ceny za dopravu, možné spôsoby zaplatenia tovaru, informácie o dodacej lehote a lehote na doručenie tovaru.
Väčšina obchodníkov Vám doručí objednaný tovar do niekoľkých dní, ale podľa zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť najneskôr do 30 dní od doručenia objednávky. Ak nakupujete u obchodníka po prvýkrát, alebo ak nie ste si istý, neplaťte za tovar vopred – nechajte si ho zaslať na dobierku, alebo ak je to možné vyzdvihnite si ho osobne a zaplaťte v hotovosti. Návšteva prevádzky internetového obchodu Vám poskytne zvyčajne dostatok informácií, aby ste zvážili prípadné budúce nákupy u tohto obchodníka.

4) Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať zákazníka a do 15 dní mu vrátiť zaplatený preddavok alebo cenu zaplatenú za tovar.
Zákazník má možnosť sa s internetovým obchodom dohodnúť na náhradnom plnení. V takom prípade je predávajúci povinný dodať zákazníkovi tovar v rovnakej cene a kvalite. Ak sa na náhradnom plnení nedohodnú, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré zákazník vynaložil na objednanie tovaru.

5) Skontrolujte si informácie o záručnej lehote a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis, ktoré Vám je predávajúci podľa zákona o zásielkovom predaji poskytnúť.
V prípade zahraničného internetového obchodu sa môžu tieto miesta nachádzať iba mimo územia SR, čo môže budúci servis výrazne predražiť o dopravné a komunikačné náklady.
Záručnú dobu stanovuje § 620 Občianskeho zákonníka minimálne na 24 mesiacov, pri predaji použitého tovaru môže byť kratšia, nemôže však trvať menej ako 12 mesiacov. Iná je situácia v prípade nákupu tovaru medzi dvomi podnikateľskými subjektmi, ak si tieto subjekty dohodnú, že kúpna zmluva sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka. V takom prípade nie je stanovená žiadna minimálna záručná doba. To znamená, že ak nie je definovaná v dokumentoch, ktoré si medzi sebou podnikatelia pri predaji vymenia, jej dĺžka je nulová!

6) Predaj cez internet má svoje špecifiká. Patrí medzi ne aj možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru do siedmich pracovných dní na základe § 12 zákona o zásielkovom predaji.
O tejto skutočnosti je predávajúci povinný zákazníka informovať. Možnosť odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru sa však nevzťahuje na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek zákazníka („na zákazku“), tovar jednorazovej spotreby, tovar rýchlo podliehajúci skaze, na predaj obrazových a zvukových záznamov, predaj počítačových programov ktoré zákazník už rozbalil, predaj novín a časopisov niektoré ďalšie špecifické prípady. Ak informáciu o možnosti odstúpenia od zmluvy neobjavíte vo Všeobecných obchodných podmienkach, môže to znamenať problémy v prípade, že by ste chceli túto možnosť využiť. Zároveň by ste mali byť informovaní o spôsobe a lehote vrátenia peňazí, ktorá podľa tohto zákona nemôže byť dlhšia ako 15 dní.

7) Oboznámte sa aj s reklamačným poriadkom, najmä so spôsobom uplatnenia reklamácie, pretože konkrétny postup pri riešení reklamácie, môže byť špecifický v závislosti od druhu a povahy reklamovaného tovaru. O oprávnenosti reklamácie rozhoduje v prvej fáze spravidla predávajúci, ale jeho názor musí neskôr zvyčajne potvrdiť aj dodávateľ tovaru.
Reklamačný poriadok by mal obsahovať aj kontaktné údaje na riešenie reklamácií. Problematiku reklamácií upravuje zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ktorý v § 18 ods. 4 definuje, že predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, ako keby išlo vadu, ktorú nemožno odstrániť. Ak reklamačný poriadok chýba, odporúčame nenakupovať.

8) Podľa § 7 ods. 1 zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) potrebuje prevádzkovateľ internetového obchodu Váš výslovný súhlas, aby Vám mohol zasielať marketingové materiály prostredníctvom e-mailu (napr. zakliknutím príslušného políčka) alebo poštou.
Tento súhlas nemôže byť podľa tohto zákona spojený automaticky s odoslaním objednávky napr. formuláciou „... odoslaním objednávky poskytujete zároveň súhlas na zasielanie informácií o nových výrobkoch...“. Ak takúto alebo podobnú formuláciu nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach, s veľkou pravdepodobnosťou môžete v blízkej budúcnosti očakávať vysokú frekvenciu reklamných aktivít tohto predajcu. Ak si to neželáte, zvážte nákup v inom internetovom obchode. Váš súhlas musí byť odvolateľný v zmysle podmienok uvedených v zákone o ochrane osobných údajov a vo Všeobecných obchodných podmienkach.

9) Pokiaľ je to možné, uprednostňujte internetové obchody registrované na Slovensku, ktoré sa riadia slovenskou legislatívou a spadajú pod jurisdikciu SR.
Ak pri nákupe u nich identifikujete problémy vyplývajúce z porušenia zákonov, môžete sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá po preverení relevantných informácií zjedná v prípade potreby nápravu. V prípade nákupu v zahraničných internetových obchodoch sa predajný proces vrátane uplatňovania reklamačných práv za zodpovednosť za vady uskutočňuje podľa právnych predpisov platných v krajine, kde je internetový obchod registrovaný. V prípade problémov máte možnosť sa obrátiť na príslušné spotrebiteľské centrum v danej krajine.


Zdroj: www.bezpecnynakup.sk, Slovenská asociácia pre elektronický obchod

MzY1NTh